Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het geven van 

een niet-medische Guasha therapeutische behandeling.

1.2 Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon T.J.F. van der Mark-Weijkamp, geboren op 13 juni 1981, h.o.d.n. Guasha 

Twente, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder KvK nummer 69777403, die de opdracht als 

bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle 

tussen de opdrachtgever en Guasha Twente gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is 

overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.


Artikel 3: Behandelingsafspraak

3.1 Afspraken dienen persoonlijk, telefonisch of per mail te worden gemaakt, onder vermelding van NAW gegevens en 

telefoonnummer.

3.2 Bij overmacht of ziekte dient opdrachtgever de afspraak minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren.

3.3 Guasha Twente behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor een gemaakte afspraak te annuleren en behandeling 

aan opdrachtgever te weigeren. Hiervoor is geen opgave van reden noodzakelijk.

3.4 Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip. Te laat gekomen tijd wordt in mindering 

gebracht op de tijd van de behandeling.


Artikel 4: Tarieven en Betaling

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s. De prijs van de behandeling staat vast en is niet 

onderhandelbaar. De prijs staat op de website vermeld.

4.2 De behandeling dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.

4.3 De behandelingen is voor de opdrachtgever niet declarabel bij de ziektekostenverzekeraars.


Artikel 5: Ziekte en overmacht

5.1 Indien opdrachtnemer door ziekte of overmacht wordt verhinderd de overeen- komst na te komen, is opdrachtnemer 

gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (partieel) te ontbinden cq de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten tot een nader tussen partijen overeen te komen datum en tijdstip.

5.2 Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding voor het feit dat opdrachtnemer op krachtens deze 

overeenkomst afgesproken tijdstip verhinderd is als gevolg van ziekte of overmacht.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na 

het behandelen. Opdrachtgever maakt uit vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van Guasha Twente.

6.2 Opdrachtgever verklaart dat zij voorafgaand aan de behandeling bekend is met het feit dat opdrachtnemer niet 

medisch geschoold is en derhalve geen medische behandelingen geeft. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn 

bedoeld voor rust en ter ontspanning van de opdrachtgever, de Guasha behandeling is een natuur- geneeskundige 

behandeling. Bij medische klachten/specifiek medicijngebruik dient opdrachtgever met zijn/haar behandelend arts of 

specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het melden 

van belangrijke informatie betreffende zijn/haar gezondheid, dan wel toestand (bv. zwangerschap).

6.3 Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

6.4 Op de overeenkomsten tussen Guasha Twente en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

6.5 Indien er geen behandelovereenkomst tussen opdrachtgever en Guasha Twente is getekend, zijn automatische deze 

Algemene Voorwaarden van toepassing.


Artikel 7: Privacy

7.1 Alle persoonlijke en eventuele medische informatie van de opdrachtgever worden zonder diens schriftelijke 

toestemming nimmer verstrekt aan derden.


Opdrachtgever verklaart bij het maken van een behandelafspraak, dan wel ondergaan van een behandeling in te 

stemmen met de Algemene Voorwaarden zoals deze hier zijn opgesteld.